Slide background

Slide background
Slide background
Slide background

Seva At The Temple

 Shiva Pooja  40-00
 All Poojas in one time  350-00
 Maha Pooja  100-00
 Maha Rudrabhishekha  600-00
 Trikala Pooja  100-00
 Swayam Archana  25-00
  Bhilwa Patra Archana  35-00
  Kalashabhisheka  75-00
  Nava Griha Shanti Homa  2,500-00
 Sudharshana Homa  3,000-00
 Shankabhisheka  75-00
 Ksheerabhishekha  75-00
 Thylabhishekha  50-00
 Kalasha Snana  50-00
 Pancha Kajjaya  10-00
 Rudrabhishekha  35-00
  Kartika Pooja  35-00
  Kumkumarchane  35-00
  Rudra Homa  2,500-00
 Chandika Homa  3,000-00
 Laddu Prasadam  10-00
  Hannu Kai  25-00
  Aarati  5-00
 Japa  35-00
  Dharabhishekha  40-00
 Gana Homa (outside  Kshethra)  800-00
 Samudra Pinda  700-00
  Maha Thila Homa  200-00
 Dhuva Homa  1,000-00